Projektinio darbo specialistas - novatorius. Mokymų registracijos Nr. P17/874

Vokietijos Ekonomikos ir Vadybos Akademijos (AFW) kursas - Lietuvoje ypatingai geromis sąlygomis!
 
Siūlome unikalią galimybę baigti mokymus sumokant 25 % mažiau nei visa suma.
Pasinaudokite negrąžintina valstybės subsidija 
mokymams per KOMPETENCIJŲ VAUČERĮ

 

Pagrindinė kurso informacija

Trukmė: 3 mėnesiai (140 val.)
Pradžia: 2019 m. spalio mėn.
Kalba: lietuvių.
Baigimo dokumentas: prestižinis Vokietijos Ekonomikos ir Vadybos Akademijos Diplomas.

NAUJOJOJE EKONOMIKOJE VISAS DARBAS - TAI DARBAS SU PROJEKTAIS...

 • Bendrovę pertvarkantys projektai.
 • Turintys reikšmę, išsiskiriantys iš kitų projektai.
 • Projektai, nuo kurių gniaužia kvapą, kuriais Jūs galite didžiuotis ... visą gyvenimą.
 • Projektai, išryškinantys Jūsų sukuriamas vertybes ... ir tai, dėl ko... atkeliavote į šį pasaulį.
 • (Taip. Tai taip rimta)
 • Projektai – tai... ne triukas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį.
 • Projektai – tai... būtinybė.

T. Pitersas – GURU AIŠKINA GURU 
 

1. Kurso paskirtis
 

 • Projektinio darbo specialistų paruošimas, kurį patvirtina tarptautiniu mastu pripažintas AFW Akademijos Diplomas (Vokietija).
 • Kursas pagilina žinias ir ugdo projektų realizavimo įgūdžius, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas tinkamų projektų temų paieškai, pagrindimui ir įgyvendinimui. Kurso paskirtis neapsiriboja procesiniu metodu, kursas nagrinėja organizacines problemas integraliai, tarpfunkciniais požiūriais. Didelė reikšmė teikiama gebėjimui taikyti žinias praktikoje, realistiškai vertinant, demonstruojant mąstymo griežtumą, taikant kritinį metodą, vadovaujantis intuicija ir inovatyviai mąstant. Pagrindinis kurso tikslas – inovatyvaus mąstymo kokybės gerinimas, remiantis įgytomis žiniomis ir išsiugdytais įgūdžiais.
   
1. PROJEKTO PASIRINKIMAS:

preliminaraus pasirinkimo įvertinimas; projektai ir kriterijai. Projektinio darbo šaltiniai. Kas gali padėti ir kas gali sutrukdyti? Tyrimo metodai: kiekybiniai ir kokybiniai. Sąrankos formavimas: atsitiktinė sąranka; pasirinkimas pagal grupes; sąrankos dydis; tikrumas. Trianguliacija. Trianguliacijos formos. Duomenų rinkimas: pirminiai ir antriniai duomenys. Informacijos šaltiniai. Dokumentacija. Apklausos iranketavimas. Interviu. Stebėjimas. Fokuso grupės. Darbas su duomenimis. Duomenų tipai ir dažnumas. Duomenų skalių sudarymas. Vidurkių, koreliacijos, duomenų paskirstymo suvokimas. Duomenų paskirstymas. Standartiniai nuokrypiai. Tikimybė. Duomenų analizė irrezultatai. Projektų temų pavyzdžiai: užsakymų realizavimas; biudžetavimo, atskaitomybės tobulinimas. Personalo valdymo priemonių vertinimas; konkurencinių pranašumų valdymas; organizacinių reformų vertinimas; inovacijų valdymas; komunikacijų tobulinimas.

2. PROJEKTO RENGIMAS IR PLANAVIMAS:

paskirties ir tikslų apibrėžimas; galimybės ir grėsmės; sąnaudos ir nauda. Rizikos įvertinimasir rizikos valdymo strategijos. Situacinis planas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymo modelis. Projekto planavimas: Ganto diagramos; kritinis kelias. Sąnaudų, pajamų ir naudingumo įvertinimas.

3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS:

komandos narių pareigų apibrėžimas; personalo rengimas; monitoringas. Projekto vykdymo eigos ataskaitos; pasitarimai; kontrolė. Proceso valdymas. Rizikų analizėir problemų sprendimas.

4. PROJEKTO UŽBAIGIMAS:

užbaigimo planavimas, baigiamosios užduotys. Užbaigimo problemos. Projekto įvertinimas: projekto turinio suformulavimo, projekto planavimo, projekto įgyvendinimo etapuose. Formalusis įvertinimas. Rezultatų analizė ir ataskaita.

5. FINANSINIS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

vertinimo metodai. Atsipirkimo terminas. Skaičiuojamoji pelno norma. Pinigų vertė laiko požiūriu. Diskontuoti pinigų srautai. Analizė DCF metodu. Grynoji dabartinė vertė (NPV). Sunkumai taikant NPV metodą. Vidinės grąžos koeficientas (IRR). Praktinės rekomendacijos: infliacija, apmokestinimas. Investicijos praktikoje. Nefinansinių vertinimo priemonių ir politinių procesų naudojimas.

6. KOMANDINIS DARBAS:

efektyvumo faktoriai. Projekto vadybininko vaidmuo. Komandos ir jų narių vaidmenys. Darbas su aukščiausiąja vadovybe ir suinteresuotomis šalimis. Santykių kūrimas organizacijose. Tarpasmeninės įtakos politika.

3. Mokymo procesas

 
 • reguliarūs akivaizdiniai praktiniai seminarai (grupėse po 7-10 žmonių);
 • 1 dienos intensyvui sekmadieninė mokykla
 • savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga;
 • du rašomieji darbai;
 • diplominio projekto parengimas ir pristatymas.

Galima pasirinkti vieną iš siūlomų studijų formų: dieninę-neakivaizdinę ar nuotolinę.

Dieninė-neakivaizdinė studijų forma

Taikoma šiuolaikinė studijų forma, kurios pagrindą sudaro asmeninė studento patirtis ir teorinė kurso dalis. Pagrindiniai komponentai:

 • Aktyvūs praktiniai seminarai – vyksta kas trečią savaitę, šeštadienį. Iš viso 6 praktiniai seminarai ir egzaminas. Vieno užsiėmimo trukmė – 4-6 valandos. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
   
 • Mokomoji medžiaga. Savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga. Kurso pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga lieka klausytojui.
   
 • Rašomieji darbai. Studentas atlieka 2 rašomuosius darbus. Darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojo pastabomis ir komentarais.
   
 • Dėstytojai-konsultantai. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
      
 • Dėstytojo pagalba ir asmeninės konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu.
   
 • Vienos dienos intensyvi sekmadieninė mokykla.
   
 • Diplominio projekto parengimas ir pristatymas.

 

Nuotolinė studijų forma

Ši studijų forma orientuota į turinčius mažai laisvo laiko, kurie dėl didelio užimtumo negali lankyti praktinių užsiėmimų. Jūs turėsite galimybę:

 • Dalyvauti įvadiniame seminare.
 • Dirbti su interaktyviu mokomuoju komplektu.
 • Atlikti rašomuosius darbus, kuriuos tikrins ir vertins dėstytojai-konsultantai.
 • Konsultuotis su dėstytoju telefonu ir elektroniniu paštu.
 • Dalyvauti vienos dienos intensyvioje sekmadieninėje mokykloje.
 • Parengti Diplominį projektą.
 • Dalyvauti Diplominio projekto pristatyme.

 

Mokymo proceso fotoalbumas

 

 • Dėstytojas-konsultantas veda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus. 

 • Mokymo medžiaga. Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai (410 psl.) atlieka ,,antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka asmeniniam studento naudojimui. Juose atspindėtos šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus. 

 • Rašomieji darbai. Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja dėstytojas-konsultantas.

 • Seminarai – akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyvinį permąstymą bei keitimąsi patirtimi. Seminarai vyksta vieną-du kartus per mėnesį, taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus). 

 • Informacinės technologijos padeda studentams sėkmingiau įsisavinti kurso programą, tobulina darbo virtualiose terpėse įgūdžius. 

 • Intensyvus vienos dienos seminaras-treningas. Studentai turi galimybę susisteminti savo žinias ir tobulinti gebėjimus, dirbdami ,,izoliacijos režimu“.


5. Atestacijos sąlygos:
 

 • Dviejų rašomųjų darbų atlikimas. Vertinami aspektai:
  • probleminių sričių pasirinkimas, ne mažiau nei dviejų projektų temų suformulavimas ir pagrindimas;
  • finansinio projektų vertinimo metodų įvaldymas;
  • diplominio darbo lygis remiantis nustatytais kriterijais.
 • Dalyvavimas intesnyviame seminare treninge.

Sėkmingai baigę kursą, Jūs gausite AFW Akademijos Diplomą. Tai aukštas žinių ir gebėjimų įvertinimas.


6. Kodėl verta studijuoti?
 

 • Praktinių veiklos problemų sprendimas.
 • Darbo sudėtingomis sąlygomis įgūdžių ugdymas.
 • Praktinių užduočių sprendimo kokybės gerinimas įtvirtinant ir tobulinant projektų rengimo, planavimo, įgyvendinimo įgūdžius.
 • Finansinio projektų vertinimo metodų įvaldymas.
 • Įvairių projekto variantų kritinės analizės ir įgyvendinimo metodų plėtojimas.
 • Projektiniam darbui reikalingų tarpasmeninio bendravimo ir lyderiavimo įgūdžių ugdymas.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kai dalyvauji kurio nors projekto kūrime – bet kokio – nuo nulio, iš tiesų suvoki tikrąją žodžių "kūryba“, „polėkis“, „komanda“ reikšmę“.

AFW programos „Projektų vadybininkas“ absolventas
J. Dorofejev.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugiau studentų atsiliepimų

 

Kurso kaina: 1159 eur 

 

Nuolaidos:
 

 • 10 proc. iki liepos 15 d.
 • papildoma 5 proc. mokant visą sumą iš karto.
                                               

Galimas dalinis mokėjimas. Į kainą įskaičiuota:

 • Akivaizdiniai užsiėmimai du kartus per mėnesį, savaitgaliais;
 • Kavos-arbatos pertraukos su vaišėmis;
 • Perduodama nuolat naudotis mokomoji medžiaga, bukletai, padalomoji medžiaga;
 • Nuolatinis dėstytojo palaikymas, įskaitant seminarus ir dienos mokyklą, rašomųjų darbų tikrinimą ir vertinimą, konsultavimą rengiant diplominį darbą;
 • Dalyvavimas dienos mokykloje;
 • Registracija AFW-Vokietija;
 • Atestacija.
 • Ir jokių papildomų mokesčių!


Registruokitės kursui arba palikite savo klausimą.


Su "Asmens duomenų tvarkymo politika" galite susipažinti čia >>>>>